Takaisin artikkeleihin

Kaupunkiagentit: Tiloja ja tunnelmia tekstiileillä

Tiloja ja tunnelmia tekstiileilla

Tiloja ja tunnelmia tekstiileillä -työpajaan osallistui Oulun Myllytullin koulun 8-luokkien kuvataideryhmä. Työpajan ohjasivat arkkitehti Tiina Sainila ja kuvataiteen opettaja, luokanopettaja Päivi Bräysy.

Työpajassa suunnitteltiin ja rakennettiin omia paikkoja ja tilateoksia julkiseen kaupunkitilaan kierrätystekstiileistä. Nuoria osallistettiin ottamaan kaupunkitilaa haltuun moniaistisesti havainnoimalla sekä konkreettisesti tilaa rajaamalla ja rakentamalla. Materiaalivalinnoissa kiinnitettiin huomiota kestävän kehityksen näkökulmaan.[embed]https://youtu.be/VKC78GznK2U[/embed]

Työpaja vaihe vaiheelta

Ennakkovalmistelut
Oppilaita pyydettiin tuomaan kouluun kierrätysmateriaaleja: vanhoja verhoja, liinoja ja vaatteita tai matonkuteita. Koululta löytyi maaleja, rautalankaa, keppejä ja hallaharsoa. Työpajaa varten hankittiin lisäksi narua ja pyykkipoikia.
Tehtävänanto ja ideakuvia
Pienryhmät saivat tehtäväkseen rajata oman tilan, tehdä tilataideteoksen tai tuottaa hetkellisen performanssin julkiseen kaupunkitilaan kierrätystekstiilien avulla. Aihepiiriin tutustuttiin katsomalla ideakuvia tekstiilien ja narujen käytöstä tilan rajaamisessa ja muodostamisessa.
Kaupungille jalkautuminen ja paikan valinta
Tehtäväalueeksi rajattiin ennakkoon koulun lähellä oleva puisto sekä sitä reunustavat aidat, sillat ja muut rakenteet. Rakennettujen elementtien sijaan oppilaat valitsivat puita ja niiden rajaamia tiloja työskentelyn lähtökohdaksi. Ennenkuin siirryttiin sisälle ideoimaan, tutkittiin vielä paikkojen mittasuhteita ja pohdittiin, miten eläviä puita voisi käyttää osana teosta.
Suunnittelua kokeilemalla
Omia paikkoja ideoitiin pienryhmissä oppilaslähtöisesti, retkellä tehtyjä havaintoja ja ideoita jalostaen. Tarvittaessa ohjaajat herättelivät luovuutta kysymyksin. Suunnittelu toteutettiin tekstiilien ominaisuuksia tutkien ja erilaisia liitostapoja kokeillen. Materiaaleja sai myös muokata haluamallaan tavalla, esimerkiksi maalaamalla.
Omien tilojen valtaus
Oman tilan rajaus ja haltuunotto toteutettiin luokassa esivalmistelluista osista. Rakentamisen aikana testattiin vielä ongelmanratkaisutaitoja tukirakenteiden ja kiinnitysten osalta. Alkuperäisiä ideoita sovellettiin ja jalostettiin, kunnes päästiin toivottuihin ratkaisuihin. Lopuksi käytettiin hetki oman työn esittelyn valmisteluun.
Esittelykierros
Esittelykierroksella kerrottiin suunnittelun lähtökohdista tilan kehollista, moniaistista, toiminnallista kokemista painottaen. Mikä valitussa paikassa oli vanginnut työryhmän mielenkiinnon? Pääseekö tilaan sisälle? Voiko sen läpi kulkea? Voiko sitä tarkastella eri puolilta? Samalla keskusteltiin prosessin onnistumisista ja haasteista.
Prosessin arviointi
Lopuksi keskusteltiin työpajan annista: mitä oli opittu materiaaleista ja niiden työstämisestä, ympäristön tarkastelusta, oman tilan suunnittelusta ja rakentamisesta? Lisäksi saatiin ja annettiin palautetta sekä omasta että ryhmän työskentelystä, suunnitelmien ja ennakko-odotusten toteutumisesta sekä lopputulosten arvioinnista.

OPS-yhteyksiä ja huomioita sovellettavuudesta

Tiloja ja tunnelmia tekstiileillä -työpaja toteutettiin osana kuvataiteen opetusta yhtenä päivänä, neljän perättäisen oppitunnin aikana. Työpaja tarjoaa kiinnekohtia sekä peruskoulun laaja-alaisen osaamisen että lukioile yhteisten aihekokonaisuuksien tavoitteisiin. Se avaa näkökulmia kaupunkiympäristön moniaistiseen havainnointiin ja tulkintaan, tilataiteeseen, aktivismin ideaan taiteessa, osallistavaan suunnitteluun sekä rakennetun ja luonnon vuorovaikutuksen tarkasteluun. Kuvataiteen lisäksi työpaja voidaan kytkeä erityisesti käsityön opetukseen (rakenteet ja liitokset, tekstiilien työstötavat ja käyttömahdollisuudet).
Kuvataideopettajan ja luokanopettajan huomioita

Osa oppilaista koki tilan valtauksen vahvasti yksilöllisen identiteetin muodostamisen ja tarinallisuuden kautta. Esimerkiksi tilateos, joka rakentui erilaisista tuunatuista ja ison puun oksille ripustetuista vaatteista, avautui ohjaajillekin vasta yhteisessä esittelyssä. Jokainen vaate kuvasti ihmistä, jolla oli elämäntarina. Nämä oppilaiden kertomat kuvitteelliset elämäntarinat sisälsivät paljon kuvauksia tuntemuksista, joita nuoret käyvät läpi omassa elämässään. Tällaisen työskentelyn kautta nuoret työstävät samalla omaa identiteettiään ja pohtivat suhdettaan maailmaan.

[divider]

Tausta-aineistoa

[divider]Kaupunkiagentit: Tiloja ja tunnelmia tekstiileillä -työpaja on toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Lapset kaupungissa -hanketta, jota koordinoi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus.Edit