Takaisin artikkeleihin

Aleksi Lohtaja on valittu Archinfon yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntijaksi

Mies katsoo kameraan

Miina Jutila

Kulttuuripolitiikan tutkijana ja yliopisto-opettajana aiemmin toiminut yhteiskuntatieteiden tohtori aloitti syyskuun lopussa työnsä Archinfossa arkkitehtuuripolitiikan, vaikuttajaviestinnän, arkkitehtuurikasvatuksen ja arkkitehtuurin yhteiskunnallisen aseman vahvistamisen parissa.

Teksti: Miina Jutila

Aleksi Lohtaja siirtyi Archinfoon yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntijaksi Jyväskylän yliopistosta, jossa hän toimii vielä vuoden loppuun saakka osa-aikaisesti kulttuuripolitiikan tutkijana ja yliopisto-opettajana. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi Archinfon toiminnan pääpainopistealueista, jolla pyrimme vahvistamaan arkkitehtuurin asemaa yhteiskunnassa ja tukemaan rakennetun ympäristön kehittymistä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Keskeinen viitekehys tälle työlle on Suomen uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, Kohti kestävää arkkitehtuuria (Apoli 2022–2035). Archinfossa Lohtaja vastaa toiminnastamme ohjelman tunnetuksi tekemisessä sekä Euroopan komission Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen Suomen-yhteyspisteenä. Lisäksi hän osallistuu arkkitehtuurikasvatuksen verkostoihin sekä vaikuttamistyöhön esimerkiksi Suomen Architects Declare -julistuksen ohjausryhmässä.

Lohtaja väitteli yhteiskuntatieteiden tohtoriksi vuonna 2022 aiheenaan arkkitehtuuri politiikan tutkimuksen kohteena. Archinfossa hän jatkaa saman aihepiirin parissa pyrkien nostamaan arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön kiinteäksi osaksi kulttuuripoliittista keskustelua.

"Kaikki politiikka liittyy tällä hetkellä tavalla tai toisella rakennettuun ympäristöön. Ekologinen kriisi, pandemia sekä Ukrainan sodasta seuraavat haastavat jälleenrakennuskysymykset ovat ajankohtaisia esimerkkejä siitä, miten arkkitehtuuria tarvitaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa”, Lohtaja kuvailee.

“Mielestäni arkkitehtuuripolitiikkaa ei tulisi katsoa vain yhtenä taide- ja kulttuuripolitiikan sektorina, vaan pikemminkin sen kautta on mahdollista hahmotella myös laajemmin yhteiskunnan sosiaalista, kulttuurista ja ekologista kestävyyttä.”

Uusia painotuksia arkkitehtuuripolitiikkaan

Suomi on ollut pitkään edelläkävijämaa arkkitehtuuripolitiikassa ja arkkitehtuurikasvatuksessa. Uusi kansallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, kuntien paikalliset apolit sekä uudet EU-tason painotukset arkkitehtuurista yhteiskunnan kehittämisen välineenä korostavat suomalaisen arkkitehtuurin yhteiskunnallisia painopisteistä entisestään.

Archinfon ajankohtaiset yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja viestintään liittyvät hankkeet pyrkivät edistämään kokonaisvaltaista rakennuskulttuuria, jossa ekologiset, taloudelliset, esteettiset ja sosiaaliset ulottuvuudet kohtaavat ja täydentävät toisiaan. Tuomalla näkyvästi esiin sekä ammattilaisia että laajoja yleisöä puhuttelevia tuoreita näkökulmia Archinfo pyrkii lisäämään rakennettuun ympäristöön liittyvää kansalaiskeskustelua.

“Toimimalla aktiivisena aloitteentekijänä haluamme laajentaa käsitystä arkkitehtuurin kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä ja kestävyydestä. Lohtajan syvä kulttuuripolitiikan asiantuntemus ja aktiivinen osallistuminen arkkitehtuurista käytävään keskusteluun tukevat hienosti tavoitteitamme”, sanoo Archinfon toiminnanjohtaja Katarina Siltavuori.

Aleksi Lohtaja näkee, että arkkitehtuuripolitiikassa on käynnissä kiinnostava murros. ”Suomen pitkä, kansainvälisesti arvostettu, sosiaalista vastuuta ja demokraattisuutta korostava arkkitehtuuripoliittinen painotus tulee esiin uudessa valossa erityisesti rakennetun ympäristön ekologisten kysymysten kautta. On erittäin hienoa olla mukana seuraamassa ja edistämässä tätä murrosta osana Archinfon tiimiä", sanoo Lohtaja.

Lohtaja aloitti työssään osa-aikaisena syyskuussa 2022 ja jatkaa täysipäiväisenä vuodenvaihteen jälkeen. Hän seuraa tehtävässä Eeva Astalaa, joka siirtyi Archinfosta Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toiminnanjohtajaksi.

Lue lisää Aleksista