Takaisin artikkeleihin

Arkkitehtuurikeskus ry:n säännöt

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfoa ylläpitävä Arkkitehtuurikeskus ry on ollut yhdistysrekisterissä 14.2.2012 lähtien.

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Arkkitehtuurikeskus ry, epävirallisesti ruotsiksi Finska Arkitekturcentret ja englanniksi Finnish Centre for Architecture ja sen kotipaikka on Helsinki.
  

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää arkkitehtuurin asemaa yhteiskunnassa sekä arkkitehtuurin kentän, rakennusalan ja muiden arkkitehtuurin parissa toimivien yhteistyötä. Yhdistys tukee ja edistää paikallista, valtakunnallista ja kansainvälistä arkkitehtuuripolitiikkaa, arkkitehtuurikasvatusta, arkkitehtuuriviennin kehittämistä ja arkkitehtuurin alan viestintää.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää ja hallinnoi tiedotus- ja edistämiskeskusta. Se harjoittaa tiedotustoimintaa, koordinoi puolueettomasti alan hankkeita, tekee aloitteita ja kannanottoja sekä järjestää kokoontumisia, keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä hankkia toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.
  

3 Jäsenet

Yhdistyksessä on viisi perustajaa: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Rakennustietosäätiö RTS ja Alvar Aalto -säätiö. Perustajat ovat liittyneet yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen arkkitehtuurin yhteiskunnallista merkitystä tai vaikutusta edistävä yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö taikka yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Varsinaisten jäsenten valinta edellyttää, että päätös on yksimielinen.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
   

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
   

5 Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
   

6 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat jäseninä puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Mikäli mahdollista, niin perustajajäsenten piiristä valitaan kustakin yksi hallituksen jäsen. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Kausi alkaa välittömästi vuosikokouksessa tehdyn valinnan jälkeen.

Poikkeuksena perustamiskokouksessa valittujen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi kestää ensimmäiseen vuosikokoukseen saakka, jossa kokouksessa valitaan uusi hallitus. Erovuoroiset hallituksen jäsenet voidaan valita uudestaan enintään yhdeksi uudeksi toimikaudeksi. Perustamiskokouksessa valitut hallituksen jäsenet voidaan valita uudestaan enintään yhdeksi uudeksi toimikaudeksi. Perustamiskokouksessa valitut hallituksen jäsenet voidaan kuitenkin valita uudestaan enintään kahdeksi uudeksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yhdistyksen toimintaperiaatteista ja tulojen käytöstä näiden sääntöjen mukaisesti sekä huolehtia yhdistyksen ylläpitämän tiedotus- ja edistämiskeskuksen johtamisesta ja kehittämisestä.

Hallitus vahvistaa tiedotus- ja edistämiskeskuksen toimintasäännön, jossa määritellään sen toimintaa koskevat menettelytavat sekä toimihenkilöiden tehtävät ja toimintavalta.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, joka voi päättää hallitukselle kuuluvista asioista niissä rajoissa kuin hallitus sen siihen valtuuttaa.
  

7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin taikka varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä taikka ne toimihenkilöt, jotka yhdistyksen hallitus siihen määrää, kukin yksin.
   

8 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
   

9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
   

10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.
   

11 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus

  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kuluvalle kalenterivuodelle

  8. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
   

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.