Takaisin artikkeleihin

Eilen, tänään, huomenna: Toimintamalli vuorovaikutukseen

Kaavakavelylla 2

Eilen, tänään, huomenna -hanke toteutettiin neljänä erillisenä osallistumis- ja oppimisprosessina kuvataiteen, maantiedon, yhteiskuntaopin ja äidinkielen tunneilla. Arkkitehtuuria tarkasteltiin pienistä yksityiskohdista laajoihin kokonaisuuksiin sekä menneestä tulevaan ulottuvana ilmiönä. Luovaa suunnitteluprosessia mukailevassa työskentelyssä etsittiin koululaisten ja kaavoittajien välisen vuorovaikutuksen keinoja ja kartoitettiin nuorten ajatuksia rakennetun ympäristön kehittämisestä. Tässä esiteltävä toimintamalli tiivistää hankkeen kokonaisuudeksi, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi koulun monialaisen projektiviikon puitteissa.
[divider]

Viestikapulamalli osallistavaan arkkitehtuurikasvatukseen

Viestikapulamallissa yksi oppiaineryhmä toteuttaa työpajan ensimmäisen vaiheen ja esittelee sitten tulokset toiselle, joka käyttää niitä lähtökohtana omalle työskentelylleen. Näin nuorten tuottama tieto ja kokemukset siirtyvät ryhmästä toiseen – kaikki ovat osa yhteistä prosessia.Prosessi käynnistyy maantiedon osuudella, jossa lähtökohtana on maakunnan ja kunnan maiseman muotoutumisen historia. Seuraavana on vuorossa yhteiskuntaopin osuus, joka keskittyy kaavoituksen käytäntöihin ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin kunnan keskustassa tai muulla rajatulla alueella. Kolmantena viesti siirtyy kuvataiteeseen, jossa työskentelyn rungon muodostaa luova suunnitteluprosessi ja neljäntenä käsityöhön, joka antaa mahdollisuuden toteuttaa jonkin konkreettisen pienimuotoisen muutoksen. Äidinkielen rooli on hiukan erilainen. Se on ollut mukana alusta asti dokumentoimassa viestinvaihtotilanteita. Päätösosuudella sen tehtävänä on viestiä prosessin tuloksista suurelle yleisölle.Viestikapulamallissa aikaulottuvuus, ympäristön eri tasot ja luova suunnitteluprosessi nivoutuvat saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Lukujärjestys projektiviikolle

[tabs type="vertical"][tabs_head][tab_title]Maantieto[/tab_title][tab_title]Yhteiskuntaoppi[/tab_title][tab_title]Kuvataide[/tab_title][tab_title]Käsityö[/tab_title][tab_title]Äidinkieli[/tab_title] [tab_title][/tabs_head][tab]

MAISEMA LÄHTÖKOHTANA

KULTTUURIYMPÄRISTÖN HISTORIAA
Perehdytään maakunnan ja kunnan maiseman muotoutumisen historiaan jääkaudelta nykypäivään maisema-arkkitehdin alustuksen ja kartta-aineiston avulla. Miten maisema ja maaperä vaikuttavat maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen? Minkälaisille paikoille on rakennettu ensimmäiset talot tai kylät? Miksi?
Aineistolinkit
Missä maat on mainiommat, Uudenmaan kulttuuriympäristöt Kirkkonummen maannousukartat 2400 eaa - 1200 jaa
MAISEMAKÄVELY
Tarkastellaan maisema-arkkitehdin opastamalla kierroksella kunnan keskustaa sen korkeimmilta paikoilta, jääkautisten rantaviivojen tuntumasta. Miltä on näyttänyt osittain veden peittämä jääkauden maisema? Millaiset paikat ovat säilyneet luonnontilaisina nykypäivään? Mihin nuoret erityisesti kiinnittävät huomiota? Miksi?
Aneistolinkit
Kirkkonummen keskustan maannousukartat 1:10000 Kirkkonummen keskustan maaperäkartta 1:10000
KOMMENTTEJA KARTALLE
Arvioidaan keskustan rakennettua ympäristöä pareittain tai pienryhmissä. Kerätään mielipiteitä ja ehdotuksia post-it lapuilla yhteiselle kartapohjalle. Esitellään oman ryhmän ajatuksia muille ja keskustellaan. Mikä alueessa on hyvää ja mikä huonoa? Mitä halutaan säilyttää ja mitä muuttaa? Miksi?  Vastaako ympäristö nuorten tarpeisiin?
Aineistolinkit
Kirkkonummen keskustan karttapohja 1:3000 Kirkkonummen keskustan ilmakuva 1:3000
KESKUSTAN KEHITTÄMISEN  IDEOINTIA 3D
Ideoidaan keskustan tulevaisuutta jäykälle alustalle kiinnitetyn ilmakuvan päälle siirreltävin viher- ja rakennusmassoin. Kiinnitetään erityistä huomiota viherympäristöihin. Mitkä alueet halutaan säilyttää luonnontilaisina? Minne halutaan lisää vihreää? Onko alueella nuorille tärkeitä paikkoja? Kokeillaan erilaisia vaihtoehtoja.
Aineistolinkit
Kirkkonummen keskustan ilmakuva 1:3000
VIESTIKAPULA ETEENPÄIN
Kootaan yhteen tärkeimmät kehittämisajatukset ja esitellään ne yhteiskuntaopin ryhmälle ja äidinkielenryhmän uutistoimittajille.[/tab][tab]

VAIKUTTAMISEN MAHDOLLISUUKSIA

KAAVOITUS- JA PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI
Perehdytään kaavoituksen tasoihin ja käytäntöihin kaavoittajan alustuksen avulla. Mistä asioista eri tasoilla päätetään? Kuka päätöksen tekee ja miten päätös vaikuttaa? Keskustellaan nuorten mahdollisuudesta vaikuttaa?
Aineistolinkit
Mikä on maakuntakaava? Kirkkonummen keskustan kaavoitus -moniste
KAAVAKÄVELY
Tutustutaan tarkastelualueen kaavoitustilanteeseen kaavoittajan opastamalla, keskustelevalla kaavakävelyllä. Vertaillaan olemassaolevaa tilannetta kaavakarttoihin. Mitä rakennetaan, minne, miksi ja milloin? Mitä mieltä nuoret ovat tilanteesta? Mielipiteet kirjataan karttapohjaan plussina, miinuksina tai muina kommentteina.
Aineistolinkit
Kirkkonummen keskustan kaavoitus -moniste Kaavat, tontit ja paikkatiedot Kirkkonummella
KESKUSTAN KEHITTÄMISEN  IDEOINTIA 3D
Ideoidaan keskustan tulevaisuutta jäykälle alustalle kiinnitetyn ilmakuvan päälle siirreltävin rakennusmassoin. Tehdään olemassa olevat rakennukset mustasta ja uudet valkoisesta kapalevystä. Kokeillaan erilaisia vaihtoehtoja palikoita siirrellen. Mistä löytyvät tiivistämisen paikat? Onko alueella nuorille tärkeitä tai mahdollisuuksia tarjoavia paikkoja?
Aineistolinkit
Kirkkonummen keskustan ilmakuva 1:3000
VIESTIKAPULA ETEENPÄIN
Kootaan yhteen tärkeimmät kehittämisajatukset ja esitellään ne kuvataiteen ryhmälle ja äidinkielenryhmän uutistoimittajille.[/tab][tab]

LUOVA SUUNNITTELUPROSESSI

SUUNNITTELUPROSESSI
Tutustutaan arkkitehtuurin peruskäsitteisiin ja suunnitteluprosessin vaiheisiin arkkitehdin opastuksella.
KEHITTÄMISKOHTEIDEN VALINTA
Valitaan nuorten näkökulmasta tärkeimmät kehittämisen paikat ja jatketaan niiden suunnittelua pienryhmissä. Mitä nuoret itse tarvitsevat? Kohtaamisen paikkoja sisällä tai ulkona,  koulun alueella tai lähiympäristössä? Turvallisia kulkureittejä? Miten nuoret haluaisivat huomioida muut kuntalaiset? Mikä tekisi alueesta viihtyisämmän kaikille?
HAVAINNOINTIA JA TILANVALTAUKSIA
Kartoitetaan valittujen paikkojen hyviä ja huonoja puolia pienryhmissä. Pohditaan, miten niitä tulisi kehittää nuorten näkökulmasta. Minne erilaisia toimintoja olisi mahdollista sijoittaa? Testataan tarvittaessa toimintojen sijoittelua sisä- ja ulkotiloihin 1:1. Toteutetaan 2D-tilavaraukset esimerkiksi merkkausnauhoilla tai katuliiduilla. Kokeillaan 3D-rajauksia köysien, kankaiden tai kevytpeitteiden avulla. Dokumentoidaan väliaikaiset rakennelmat niiden toimintoja demonstroiden. Voisiko jotain pientä toteuttaa oikeasti?
IDEOIDEN KIERRÄTYS
Kirjataan kunkin ryhmän omat ajatukset ja ideat valitusta teemasta suurelle paperille. Annetaan sitten paperi seuraavalle ryhmälle, joka saa sekä ottaa kantaa että esittää omia ideoitaan. Kierrätystä jatketaan, kunnes jokainen ryhmä oli kommentoinut kaikkia teemoja. Kullakin ryhmällä oli kirjauksia varten oma värinsä, jotta ideoiden kehittymistä voidaan seurata. Ideoita kierrättämällä syntyy ideapankki teemojen jatkotyöstön pohjaksi.
LUONNOSTELUA 2D
Luonnostellaan ratkaisuja suunnittelukohteesta riippuen vapaasti skissipaperille tai karttapohjiin, asemapiirroksiin, pohjapiirroksiin ja valokuvien suurennoksiin.
IDEOIDEN KEHITTELYÄ  3D
Jatketaan ideoiden jalostamista rakentamalla pienoismalleja helposti työstettävistä materiaaleista. Maastomalli voidaan tehdä esimerkiksi korkeuskäyrien mukaan leikatuista pahvilevyistä. Pahvin paksuus valitaan mittakaavan mukaan. Rakennukset ja rakenteet voidaan tehdä muovailuvahasta sekä puu- ja pensasryhmät cocktail-tikuista ja rypistetystä paperista.
VIESTIKAPULA ETEENPÄIN
Esitellään kuvataiteen pienryhmien suunnitelmat käsityön ryhmälle ja äidinkielenryhmän uutistoimittajille. Ehdotetaan käsityöryhmälle toteutettavaksi jotakin pienimuotoista kouluympäristöön.[/tab][tab]

SUUNNITELMASTA TODEKSI

MITÄ TOTEUTETAAN?
Jatketaan toteutettavan kohteen suunnittelua. Tehdään mittapiirrokset. Toteutetaan suunniteltu esine, korjaustoimenpide tai muu vastaava 1:1.
VIESTIKAPULA ETEENPÄIN
Esitellään käsityössä toteutettu prosessi ja sen tulos äidinkielenryhmälle.[/tab][tab]

MEDIANÄKYVYYTTÄ

VIDEOMAINOS
Ideoidaan ja tuotetaan pienryhmissä mainosvideoita alueen tulevaisuudesta. Miltä houkutteleva ja uudistunut ympäristö näyttää? Mitä ihmiset arvostavat omassa kunnassaan? Miksi sinne kannattaisi muidenkin muutaa?
VÄITTELY
Poimitaan edeltäneestä prosessista alueen nykytilan ja tulevaisuuden kannalta ajankohtaisia aiheita ja etsitään niitä isää paikallislehtiä selailemalla sekä kuntalaisia ja virkamiehiä haastattelemalla. Valmistellaan väittelyitä pareittain - toinen argumentoi asian puolesta ja toinen vastaan. Järjestetään väittelytilaisuus esimerkiksi kunnantalon auditoriossa.
MIELIPIDEKIRJOITUS
Jatketaan ajankohtaisten aiheiden käsittelyä ottamalla kantaa ja tekemällä mielipidekirjoituksia.
REPORTAASI KOKO PROSESSISTA
Julkaistaan reporttereiden seurantaraportti koko prosessista.[/tab][/tabs]