Takaisin artikkeleihin

Euroopan unioni tarjoaa mahdollisuuksia myös arkkitehtuurille

Isoja punaisia kirjaimia torilla. Ihmiset pitävät joitain kirjaimista pystyssä.

kuva: Euroopan unionin kuvapankki

Arkkitehdeille ja arkkitehtuurille on EU:ssa tarjolla useita rahoitus- ja tukimuotoja erilaisiin kansainvälistymistä tukeviin hankkeisiin. Suomalaiset ovat toistaiseksi hyödyntäneet näitä mahdollisuuksia vasta vähän. Alkavalla ohjelmakaudella 2021–2027 ohjelmaan ollaan sisällyttämässä myös oma erillinen tukensa arkkitehtuurin ja kulttuuriperinnön alalle.

Euroopan unioni tarjoaa useiden eri rahoitusmallien kautta taloudellista tukea ja mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön. Erikokoiset, -muotoiset ja -sisältöiset hankkeet voivat muun muassa saada rahoitusta toimijoiden välisiin yhteisiin projekteihin, jotka edistävät liikkuvuutta tai mahdollistavat uusien yleisöjen tavoittamisen yli kansallisten rajojen. Erilaisia tukimuotoja on tarjolla niin organisaatioille, oppilaitoksille, yrityksille kuin yksittäisille yrittäjillekin. 

Creative Europe eli Luova Eurooppa -ohjelma on Euroopan unionin kulttuuritoiminnan rahoituksen pääväline, joka tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä. Ohjelman kautta edistetään muun muassa kulttuurivaihtoa, kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä ja teosten levitystä. Linkki Luovan Euroopan sivustolla tässä.

”Arkkitehteja kouluttavat oppilaitokset ovat olleet aktiivisia hankerahoituksen hakemisessa, mutta myös muut alan toimijat voisivat hyötyä EU:n tarjoamista mahdollisuuksista. Arkkitehdeille hyviä väyliä ovat Luova Eurooppa -ohjelman tukemat verkostot ja foorumit, ja kannustan pohtimaan myös hankeyhteistyön mahdollisuuksia alan sisällä ja muiden sektoreiden kanssa ”, rohkaisee Luova Eurooppa -yhteyspisteen vastaava asiantuntija Hanna Hietaluoma-Hanin.

Hankerahoituksen lisäksi organisaatioille suunnattuja tukimuotoja ovat kansainväliset foorumit, joiden avulla mahdollistetaan kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä Euroopassa. Yritykset, esimerkiksi arkkitehtitoimistot voivat hyötyä muun muassa hankkeiden kautta tapahtuvasta verkostoitumisesta ja näkyvyydestä sekä eurooppalaisista arkkitehtuuripalkinnoista. Yrittäjiksi haluavat nuoret arkkitehdit voivat saada mahdollisuuden kansainväliseen liikkuvuuteen Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelmassa. Linkki ohjelman sivustolle tässä.

Nykyinen EU-ohjelmakausi päättyy vuoden 2020 lopussa, ja kulttuuritoimintaa rahoitetaan vuodesta 2021 alkaen uudesta Luova Eurooppa -ohjelmasta. Uuteen ohjelmaan on kaavailtu sisällytettäväksi nykyisten rahoitusmuotojen lisäksi useita sektorikohtaisia toimia, joista arkkitehtuuri ja kulttuuriperintö muodostavat oman kokonaisuutensa. Tällöin ohjelmakaudella 2021–27 olisi mahdollista saada alakohtaista lisätukea muun muassa vaihto-ohjelmiin, kansainvälistymishankkeisiin ja alan kasvun ja tunnettuuden lisäämiseen. Koko Euroopan tasolla arkkitehtuurille myönnetään rahoitusta Luova Eurooppa -ohjelman puitteissa tällä hetkellä vain noin 1,6 % koko ohjelmabudjetista.

Uusi Luova Eurooppa 2021–2027, Kulttuurin toimet jaoteltuina.

Tukea organisaatioille, oppilaitoksille ja järjestöille

Yhteistyöhankkeet

Luova Eurooppa -rahoitusta on mahdollista hakea eurooppalaisille yhteistyöhankkeille, joihin osallistuu vähintään 3 tai 6 maata hankkeen koosta riippuen. Lähtökohtana hankkeissa tulee olla yhteistyö eri maiden organisaatioiden välillä, ei ainoastaan kulttuurivienti. Tukea myönnetään osarahoituksena erilaisille organisaatioille pieniin hankkeisiin enintään 200 000 euroa ja suuriin enintään 2 miljoonaa euroa. Rahoituksiin järjestetään vuosittain avoin haku. 

Hankkeiden sisältö on annettujen raamien puitteissa suhteellisen vapaa, mutta toiminnan täytyy liittyä yhteen tai useampaan Luova Eurooppa -ohjelman painopisteistä, joihin kuuluvat rajat ylittävä liikkuvuus, yleisölle suunnattu työskentely ja toimijoiden osaamisen vahvistaminen koskien muun muassa digitalisaatiota, uusien liiketoimintamallien kehittämistä ja ammatillisten valmiuksien parantamista. Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuu EU-jäsenmaiden lisäksi tällä hetkellä 12 muuta maata.

Suomessa arkkitehtuuri on saanut rahoitusta muun muassa Human Cities -hankkeeseen, jossa Aalto-yliopisto oli yhtenä kumppanina. Nelivuotisen hankkeen tavoitteena oli tarkastella kokeellisesti asukkaiden tapoja hyödyntää jatkuvassa kehityksessä olevaa kaupunkitilaa. Yhteensä suomalaisia toimijoita pienistä yhdistyksistä taidelaitoksiin ja korkeakouluihin on mukana 46:ssa eri hankkeessa. Linkki hankkeen sivustolle tässä.

Opetushallituksen alaisuudessa toimiva Suomen Luova Eurooppa -yhteyspiste tarjoaa tietoa ja neuvontaa ohjelman rahoitusta hakeville.

Verkostot ja foorumit

Architects’ Council of Europe (ACE) on eurooppalainen arkkitehtuurin alan yhteistyöalusta, joka toimii arkkitehtuurin puolestapuhujana EU:n päätöksenteossa. ACE tukee korkealaatuisen arkkitehtuurin tuotantoa ja takaa mahdollisuuden korkeatasoiseen arkkitehtuurikoulutukseen jäsenmaissa. Suomen edustajana ACE:ssä toimii Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Linkki ACE:n sivustolle tässä.

Future Architecture Platform kokoaa yhteen arkkitehtuuria yleisölle esittäviä organisaatioita, kuten museoita, festivaaleja ja tapahtumia. Verkoston tavoitteena on tuoda innovaatioita tulevaisuuden arkkitehtuurista ja kaupungeista suuren yleisön saavutettaviin. Foorumiin kuuluvat organisaatiot saavat toimintansa tueksi vuosittaisen apurahan, alustan eurooppalaiselle yhteistyölle sekä muun muassa avoimia idea-, teos- ja taiteilijahakuja. Suomessa ei toistaiseksi ole yhtään foorumiin kuuluvaa organisaatiota. Linkki Future Architecture Platformin sivustolle tässä.

Human Cities -hanke. kuva: Aalto-yliopisto

Tukea arkkitehtitoimistoille ja muille yrityksille

Palkinnot

Kahden vuoden välein jaettava Mies van der Rohe -palkinto rahoitetaan Luova Eurooppa -ohjelmasta. Nykyarkkitehtuurille suunnattu tunnustus myönnetään sellaiselle eurooppalaisten arkkitehtien suunnittelemalle rakennukselle, joka on toteutettu unionin jäsenmaassa tai muussa kilpailuun osallistuvassa maassa ja edustaa sisällöllisesti, esteettisesti, teknisesti ja rakenteellisesti esimerkillistä arkkitehtuuria. Lisää Mies van der Rohesta palkinnon sivustolla tästä linkistä.

Suomen Arkkitehtuurimuseo kuuluu palkinnon neuvoa-antavaan toimikuntaan, ja valinnan suorittaa eri maita edustavien asiantuntijoiden muodostama tuomaristo. Suomeen voittoa ei ole vielä saatu, mutta shortlistalle on päässyt yhdeksän suomalaiskohdetta, viimeksi tänä vuonna Helsingin keskustakirjasto Oodi (Arkkitehtitoimisto ALA).

Myös vuodesta 2016 lähtien Mies van der Rohe -palkinnon yhteydessä jaettu Young Talent Architecture Award (YTAA) rahoitetaan Luova Eurooppa -ohjelmasta. Palkinto on suunnattu tueksi vastavalmistuneille arkkitehdeille, maisema-arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelijoille. Oppilaitokset päättävät kilpailuun lähetettävät ehdokkaat. Linkki YTAA:n sivustolle tässä.

Verkostoituminen ja liiketoiminnan kehittäminen

Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelmassa yrittäjät, muun muassa arkkitehtitoimiston osakkaat, voivat hakea isäntäyrittäjäksi eurooppalaiselle nuorelle yrittäjälle, joka viettää vaihtojaksonsa yrityksessä ja tuo sille oppia ulkomailta. Näin yrityksellä on mahdollisuus kartuttaa uusia näkökulmia, tutustua toisenlaiseen toimintaympäristöön ja kehittää rajat ylittävää liiketoimintayhteistyötä yhdessä nuoren yrittäjän kanssa. Linkki ohjelman sivustolle tässä.

Tukea arkkitehdeille ja nuorille yrittäjille

Liikkuvuustuet

Yksittäisille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille suunnattu i-Portunus-liikkuvuustuki on pilottiohjelma, joka pohjustaa EU:n ensimmäistä kulttuurialan liikkuvuustukiohjelmaa tulevalle EU-ohjelmakaudelle 2021–27. Tarkoituksena on mahdollistaa erimittaisia taiteilija- ja ammattilaisvaihtoja kaikilla aloilla Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvissa maissa. Ohjelman testaus- ja kehittämisvaihe toteutetaan vuoden 2019 aikana Goethe-instituutin johdolla. Pilottivaiheessa ohjelma on rajattu koskemaan vain esittävien ja visuaalisten taiteiden aloilla toimivia ammattilaisia, jotka voivat hakea i-Portunus-ohjelmasta liikkuvuustukia huhtikuun ja syyskuun 2019 välisenä aikana. Linkki pilottiohjelman sivustolle tässä.

Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelman puitteissa uusilla yrittäjillä ja yrittäjiksi haluavilla on mahdollisuus viettää 1–6 kuukauden mittainen työskentelyjakso ulkomailla. Ohjelman tarkoituksena on oppia kokeneemmilta pienyrittäjiltä viettämällä aikaa yrittäjän kanssa, jolloin uusi yrittäjä saa kehitettyä sekä oman yrityksen hoitamiseen tarvittavaa osaamista että ammatillisia valmiuksia. Ohjelma on suunnattu yrittäjän iästä riippumatta uusille yrittäjille, joiden perustama yritys on enintään kolme vuotta vanha tai joilla on vakaa aikomus ja liiketoimintasuunnitelma oman yrityksen perustamiseksi. Vaihtokuukausien ajalta yrittäjälle maksetaan ohjelman puitteissa 500–1000 euron tukea, jonka suuruus riippuu kohdemaan hintatasosta. Linkki ohjelman sivuille tässä.

Suomessa Erasmus for Young Entrepreneurs -välittäjäorganisaatioina toimivat Haaga-Helian ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut sekä Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy. Tie kiinnostavan yrityksen luo vie kahta reittiä. Nuori yrittäjä, esimerkiksi uraansa aloitteleva arkkitehti, voi itse etsiä kiinnostavan ja omaa kehittymistään tukevan yrityksen, jonka kanssa sopimus vaihto-ohjelmaan osallistumisesta tehdään. Vaihtoehtoisesti nuori yrittäjä voi etsiä välittäjäorganisaatioiden avustuksella palveluun jo valmiiksi rekisteröityneen yrittäjän. Vaihtojakson aikana yrittäjät voivat toimia joko yhteisessä projektissa tai kehittää asettamiensa tavoitteiden mukaisesti yritystensä toimintaa yhteistyön kautta. Nuori yrittäjä ei toimi kokeneen yrittäjän harjoittelijana vaan itsenäisenä ammatinharjoittajana.

[divider]

Luova Eurooppa  kulttuuri -logo.