Takaisin artikkeleihin

Kokonaisvaltainen kehittämistyökalu arvoympäristöjen suojeluun

Katu, jossa on paljon vanhan aikaisia rakennuksia

Vanha Rauma. Kuva: Anca Dumitrescu.

Arkkitehtuurialan väitös Tampereen teknillisessä yliopistossa 8.1.2016.Arkkitehti Anca Dumitrescun väitös, The Management of Change in Finland’s Wooden Historic Urban Landscapes: Old Rauma, pureutuu käytännön keinoihin ymmärtää ja hallinnoida historiallisen kaupunkiympäristön kehitystä. Dumitrescun Vanhaa Raumaa varten kehittämää yhdistettyä hoitosuunnitelmaa (Aggregated Management Plan) voidaan käyttää myös muiden arvokkaiden kaupunkikohteiden kehittämisen ohjauksessa.Väitöstilaisuudessa todettiin Dumitrescun väitöksen olevan tärkeä lisä historiallisten kaupunkien tutkimukseen. Siinä yhdistetään Suomen puukaupunkien tuntemus laajempaan kulttuurikontekstiin ja puukaupungit tulevat ikään kuin uudelleen määritellyiksi. Samalla puuarkkitehtuurin merkitys korostuu sen uudelleenarvioinnin myötä. Tutkimuksessa määritellään yhdistetyn hoitosuunnitelman rakenne historiallisen, urbaanin maiseman käsitteen avulla sekä hahmotellaan nykyisiin konservointi- ja kehitysstrategioihin liittyviä uhkatekijöitä.[caption id="attachment_6430" align="alignnone" width="596"]Julkiset ja yksityiset tilat Vanhan Rauman suojelualueella. Valkoiset tilat osoittavat yksityisalueita. Kuva Dumitrescun väitöskirjasta. Julkiset ja yksityiset tilat Vanhan Rauman suojelualueella. Valkoiset tilat osoittavat yksityisalueita. Kuva:[/caption]Tutkimuksen pääkohteena on suomalainen puukaupunki ja erityisesti Unescon maailmanperintökohde Rauma. Historiallista kaupunkimaisemaa monialaisesti esittelevä väitöskirja saa vertailevaa syvyyttä laajennuksesta Pohjoismaihin: mukaan on otettu Ruotsista Gammelstadin kirkkokylä Luulajan kupeesta ja Falunin kaivosalue, sekä Norjasta Rørosin kaivoskaupunki. Vanhan Rauman lisäksi tapaustutkimuksen kohteiksi on Suomesta valittu Vanha Porvoo, Tammisaaren historialliset alueet, Uusikaupunki ja Kristiinankaupunki. Perusteluna laajennukselle on sekä historiallisten puukaupunkimaisemien erityisluonteen että niihin kohdistuvien yhteisten uhkatekijöiden ymmärtäminen.
Historiallisen kaupunkimaiseman muutoksen kokonaisvaltaiseen hallintaan
Tutkimuksessa käytetään muun muassa historiallista analyysiä, teksti- ja kenttäanalyysiä, asiantuntijoiden haastatteluja sekä paikallisväestölle suunnattuja kyselyjä. Tutkimushypoteesina on hoitosuunnitelmien käyttö aiempaa kattavampana työvälineenä. Tähän liittyy kulttuuriperinnön tarkastelu historiallisen urbaanin maiseman näkökulmasta, sekä suojelustrategioiden ja suojelusuunnitelmien yhdenmukaistaminen, tavoitteena muutoksen hallinta ja vallitsevien arvojen säilyttäminen.Dumitrescun mukaan historiallisia kaupunkiympäristöjä tulisi kehittää kokonaisvaltaisesti. Hänen tutkimuksessaan kehitetty yhdistetty hoitosuunnitelma on työkalu, jolla historiallisten kaupunkikohteiden kehittämistä, suojelua, konservointia ja jälleenrakennusta voidaan tehdä ilman, että paikan henki kärsii. – Onnistunutta suunnitelmaa varten tarvitaan  ajankohtainen kuvaus kohteesta, arvon ja merkityksen arviointi ja riskianalyysi. On tärkeää, että kaikki käyttäjäryhmät ovat mukana työssä. Yhteinen näkemys kohteen tulevaisuudesta auttaa harmonisoimaan konservointi-, kehitys- ja turismistrategioita.Kuulijat valppaina pitänyt väitöstilaisuuden dialogi toi ilmi käsitteiden määrittelyn merkityksen ja kulttuuriperinnön säilyttämisen haasteet niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin jopa maailmanlaajuisesti. Historiallisista kaupungeista kiinnostuneelle lukijalle väitöskirja tarjoaa määritelmiä konservointiin ja suojeluun liittyvistä ajankohtaisista käsitteistä, joista keskeisin on ”historiallinen urbaani maisema”. Tutkimuksessa esitellään suomalaisen puukaupungin erityspiirteet, ja havaitaan alueiden merkityksen ja erityislaadun olevan historiallisen urbaanin maiseman ymmärtämisen kannalta olennaisempia tekijöitä kuin yksittäiset kohteet.Minna Chudoba Lue Anca Dumitrescun väitös täältä.[caption id="attachment_6360" align="alignleft" width="224"]Diplomi-arkkitehti Anca Dumitrescun arkkitehtuurin alaan kuuluva väitöskirja The Management Of Change In Finland’s Wooden Historic Urban Landscapes: Old Rauma tarkastettiin Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) arkkitehtuurin tiedekunnassa 8.1.2016. Diplomi-arkkitehti Anca Dumitrescun arkkitehtuurin alaan kuuluva väitöskirja The Management Of Change In Finland’s Wooden Historic Urban Landscapes: Old Rauma tarkastettiin Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) arkkitehtuurin tiedekunnassa 8.1.2016.[/caption]Näyttökuva 2016-1-18 kello 12.37.38