Takaisin artikkeleihin

Me ollaan leikkimisen asiantuntijoita!

Ryhmä lapsia

Kalevan toimittaja haastattelee Oulunsalon Kirkonkylän koulun 4-luokkalaisia. Kuvat Archinfo / JR

Oulun PUISTO-projektin ideoiden esittely

Millainen on leikkipuisto, joka suunnitellaan yhteistyössä puiston lähikoulun 4-luokkalaisten ja Oulun kaupungin katu- ja viherpalveluiden kanssa? Miten lähikoulu voi olla mukana suunnittelussa? Miten suunnittelijat saavat tietoa ja ideoita puiston tulevilta käyttäjiltä? Oulunsalon toteutettavan keskusleikkipuiston avulla kehitetään ja testataan työpajoja ja toimintamalleja, joiden avulla lapset voisivat olla mukana lähipuistojen suunnittelussa myös muualla kuin Oulunsalossa. Työpajojen avulla opitaan, miten leikkipuistoa suunnitellaan ja millaisten mutkien kautta suunnittelu etenee toteutukseen. Jännittävää on myös lopputulos: näkyvätkö lasten ideat valmiissa leikkipuistossa?

Oulunsalon Kirkonkylän koulun 4-luokkalaiset osallistuivat lukuvuoden 2014-15 aikana kymmeneen työpajaan, joissa tutkittiin ja analysoitiin Oulunsalon Viljapuistoa sekä ideoitiin ja suunniteltiin sinne uutta keskusleikkipuistoa. Keskiviikkona 27.5. oppilaat esittelivät kevään aikana syntyneen ideasuunnitelman pienoismallin ja sen valmistumisvaiheita kaupungin suunnittelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Rehtori Jouko Jokirinta kiitteli avauspuheessaan oppilaita erinomaisesta työstä. Hän totesi neljäsluokkalaisten tehneen koulussa uraauurtavaa, elokuussa 2016 voimaan astuvien uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaista koulutyötä.
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa.

IMG_0806  IMG_0803

Koululaiset kaipasivat leikkipuistoon mahdollisuuksia sekä oleskeluun että toimintaan: penkkejä ja pöytiä puistotien varrelle, miniareena, kaupunkisotapaikka, putkiliukumäki, vaijerirata, labyrintti... Puiston teemaksi valikoitui äänestysprosessin myötä lentäminen ja avaruus, mikä näkyy leikki- ja pelivälineiden pinnoissa ja muodoissa omaleimaisuutta luoden.

Suunnittelutyö ja pienoismallin rakentaminen oli oppilaiden mielestä sekä hauskaa että haastavaa. Mallityöskentelyn lisäksi prosessin kuluessa opittiin myös yhteistyötaitoja, mittakaavan käyttöä sekä sitä, että oma idea, vaikka se hyvä olisikin, ei välttämättä miellytä kaikkia. Oppilaat olivat työnsä lopputulokseen pääasiassa tyytyväisiä ja "heittivät pallon" puistosuunnittelijalle.

Leikkikentän rakentaminen ei ole ihan simppeli asia.

Toivomme, että otatte ideamme huomioon ja koetatte toteuttaa ne sellaisenaan, sillä me lapset tiedämme leikkimisestä enemmän kuin te aikuiset! Jos puistosta tulee samanlainen kuin pienoismallista, siitä tulee todella hieno. Meidän koko luokka on vapaaehtoinen talkoisiin, kun puistoa aletaan tekemään oikeasti.
 [divider] Miksi puisto-projekti?
Lasten ja nuorten osallistumista oman elinympäristönsä kehittämiseen ja hoitamiseen toivotaan valtakunnallisesti yhä enenevissä määrin. Myös Oulun kaupunkistrategiassa 2020 asukkaiden osallistuminen ja lapset ja nuoret tulevaisuuden tekijöinä sekä aktiivisina kansalaisina on nostettu strategian viiden pääpainopisteen joukkoon. Haasteeksi on koettu lasten ja nuorten esittämien tavoitteiden ja ideoiden välittyminen osaksi rakennettua ympäristöä. Usein tulokset ovat näkyvissä rakennetussa ympäristössä niin pitkän ajan kuluttua, että lapset ovat unohtaneet osallistuneensa tai ideat ovat muuttuneet niin paljon, etteivät lapset enää tunnista niitä omikseen.Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA haluaa auttaa lapsia osallistumaan heille tärkeiden lähiympäristöjen suunnitteluun ja ymmärtämään rakennetun ympäristön suunnitteluprosesseja. Erityisen tärkeää on, että lapsi saa osallistua silloin, kun kyseessä on hänen omaa lähiympäristöään koskeva todellinen ja nopealla aikataululla toteutettava hanke. Leikkipuistot ovat lapsia lähellä oleva ja heidän aktiivisesti käyttämänsä arkipäivän ympäristöä. Leikkipuistojen suunnittelussa käyttäjien toiveiden huomioiminen on hyödyksi myös lopputuloksen ja puiston käyttämisen kannalta.
Tavoitteet
PUISTO-projektin tavoitteena on lasten ideoiden näkyväksi saaminen sekä suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin ymmärtäminen osallistavien ja vuorovaikutteisten suunnittelutyöpajojen avulla. Tavoitteena on myös, että toteutettavan leikkipuiston suunnittelija ja rakennuttaja saavat hyödynnettävää tietoa alueen keskeisiltä käyttäjiltä.PUISTO-projektin kokonaistavoitteena on tuottaa monistettavia työpajapaketteja, joiden avulla suunnittelija, rakennuttaja, kaupunki, koulu tai muu vastaava taho voi tuottaa leikkipuistojen suunnittelussa hyödynnettävää materiaalia. Työpajapaketteja kehitetään edelleen Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan diplomityössä ja kasvatustieteiden tiedekunnan pro gradu -tutkielmassa, jotka joiden tekeminen alkaa syyslukukaudella 2015. Työpajapaketit on suunniteltu siten, että ne toimivat myös ympäristösuunnittelun oppimispaketteina alakouluilla.
Miksi Oulunsalon Viljapuisto?
Pilottiprojekti nivoutuu tiiviisti Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaan: Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014-2032. Hyviä osallistumisen paikkoja ovat erityisesti keskusleikkipuistot, jotka ovat koko kaupunkia palvelevia, suuria ja laajaa ikäryhmää palvelevia teemallisia monitoimipuistoja. Sijainniltaan ne ovat kaupunkirakenteessa keskeisiä ja sijoittuvat usein koulun läheisyyteen, jolloin puisto on osa koulun oppimisympäristöä.PUISTO-projektin pilotiksi on valittu Oulunsalon keskusleikkipuisto, joka sijoittuu Oulunsalon keskukseen Viljapuistoon koulun, urheilupuiston, keskuksen palveluiden, kulttuuriympäristön ja asuinalueen välittömään läheisyyteen. Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelmassa Oulunsalon keskusleikkipuisto on määritelty seuraavaksi toteutusinvestoitavaksi keskusleikkipuistoksi ja sen rakennussuunnittelun on tavoite käynnistyä vuonna 2015 ja tavoitteellinen puiston toteutus vuosina 2016-2017.
Tekijät, kumppanit ja tukijat
Pilottiprojektin alulle panijana on Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA, mutta PUISTO-projekti toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Oulun kaupungin Yhdyskunta ja ympäristöpalveluiden, katu- ja viherpalveluiden sekä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja Oulunsalon Kirkonkylän koulun kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja kasvatustieteiden tiedekunnat. PUISTO-projektin kokonaiskesto on 2014-2017. Kesto määräytyy puiston suunnittelun ja rakentamisen aikataulusta.PUISTO-projektin aloittamisen mahdollisti Oulun kaupungin projektiapuraha syksylle 2014. Kevään 2015 koulupajat toteutettiin Oulun valistustalonrahaston apurahan turvin. PUISTO-projekti on osa Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen koordinoimaa Lapset kaupungissa -hanketta, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntanyt avustuksen vuosille 2015-16. Se mahdollistaa PUISTO-projektin loppuun saattamisen ja monistettavan työpajapaketin tuottamisen.
[divider] Lisätietoa  PUISTO-projektista
Riitta Kosonen Lasten ja nuorten arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatustyöryhmä Pohjois-Suomen SAFA 050-5305405 psarkkasv(@)gmail.com