Takaisin artikkeleihin

Pia Selroos: Arkkitehtuurin alan osaajien työvoima- ja osaamistarpeista tuoretta tietoa

Silmälasipäinen nainen harmaassa neulepaidassa katsoo kameraan.

SAFA

Arkkitehtuurin alan työvoima- ja osaamistarpeiden selvittäminen on yksi Suomen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman (2022–2035) toimenpiteistä. Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn erityisasiantuntija Pia Selroos kertoo tuoreen selvityksen tuloksista ja suosituksista.

Teksti: Pia Selroos

Apolin yhtenä tavoitteena on lisätä ja edistää arkkitehtuurin vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa. Suomalaisen arkkitehtuurin tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että alan osaajia on riittävästi. Muuttuneista suhdanteista huolimatta alalla on vallinnut pitkään täystyöllisyys. 

Nyt julkaistu selvitys kartoittaa alan ammattilaisten osaamista sekä mitoittaa arkkitehtuurin alan koulutusväylistä valmistuvien osaajien määrää vastaamaan työelämän tulevaisuuden tarpeita. Selvitystyö toteutettiin arkkitehtuurin alan eri osaajia edustavien järjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyönä.

Niin yksityinen kuin julkinen sektori ovat pitkään kamppailleet rekrytointivaikeuksien kanssa. Alan järjestöt ovat tahoillansa pyrkineet vaikuttamaan asiaan, mutta nyt julkaistu selvitys kattaa ensimmäistä kertaa koko kentän mukaan lukien yliopistoista valmistuvat arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit sekä ammattikorkeakouluista valmistuvat rakennusarkkitehdit. Selvityksen johtopäätöksenä syntyi 14 suositusta jatkotoimenpiteiksi.

Arkkitehtuurin alan osaajia tarvitaan yhä enemmän myös muissa kuin perinteisissä suunnittelutehtävissä. Oman haasteensa tuo Suomen nykyinen väestökehitys, jossa eläköityvien lukumäärä kasvaa koko ajan suhteessa työelämään astuvien ikäluokkien kokoon. Pelkästään kuntasektorilla työskentelevistä arkkitehdeista eläköityy yli 40 prosenttia kuluvan vuosikymmenen aikana.

Kunta-alan arkkitehtien eläköityminen
Kaavio esittää seuraavien kymmenen vuoden aikana eläkkeelle jäävien kunta-alan arkkitehtien osuuden Suomen maakunnissa. lähde: SAFA

Osana selvitystä toteutettiin kyselyt yritysten ja kuntien työnantajille. Huolimatta sisäänottomäärien lisäämisestä arkkitehtikoulutusta tarjoavissa yliopistoissa ja vuonna 2014 uudelleen käynnistetystä rakennusarkkitehtikoulutuksesta, kyselyyn vastanneet arvioivat arkkitehtuurin alan osaajien tarpeen tulevina vuosina yhä kasvavan. Lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi korjausrakentamisen henkilöstötarpeen kasvavan lähitulevaisuudessa. Kuntasektorilla kasvava työvoimatarve koski erityisesti maankäytönsuunnittelua. Toimialoittain vertailtuna korostui pula maisemasuunnittelijoista, niin yksityisellä kuin kuntasektorilla.

Osaamisselvitys rekrytointi
Työvoiman saatavuus on suurin haaste kaikilla alueilla, joilla arkkitehteja työskentelee kunnissa. lähde: SAFA

Selvitys toteutettiin Suomen Arkkitehtiliiton ja Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n aloitteesta. Selvityksen toteutukseen osallistuivat lisäksi suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö SKOL, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK, Kuntaliitto, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Taiteen edistämiskeskus TAIKE. Työssä olivat edustettuina myös kaikki arkkitehtuurin alan opetusta Suomessa tarjoavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Selvityksen laadinnasta vastasi tutkija Jarno Parviainen tiimeineen Finnish Consulting Group FCG:ltä.

Arkkitehtuurin alan osaamistarpeet ja työvoima -raportti
Arkkitehtuurin alan osaaminen ja työvoimatarve -webinaarin 13.2. materiaalit
Lue tutkija Jarno Parviaisen artikkeli selvityksestä Arkkitehtiuutisten 1/2023-numerosta


Pia Selroos on arkkitehti ja taiteen kandidaatti. Hän oli jäsenenä ohjausryhmässä, joka vastasi toteutetun selvitystyön käynnistyksestä, seurannasta ja ohjauksesta. Hän työskentelee Suomen Arkkitehtiliiton eritysasiantuntijana vastaten ammattipolitiikasta erityisesti koulutus- ja pätevyyskysymyksissä.